หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (สมทบรุ่น 10)
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (ปวส.1)
30204-2004 หลักการคิดออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business and Entrepreneurs)
30204-2004 หลักการคิดออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (สมทบ)
30200-0002 การขายเบื้องต้น (Basic Selling)
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ (2/2563)
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิตอล
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอร์ฟแวร์ 2/2562
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (2563/1)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ชชส. ดนตรี)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ครูสุทัศน์)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (61)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (สมทบ 61)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ครูสุทัศน์)
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 61
ระบบจัดการฐานข้อมูล-สมทบ(ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบฐานข้อมูล (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบปฏิบัติการ หลักสูตรภาคสมทบบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล