รายวิชาทั้งหมด 
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชสส/ชชส 62
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ครูสุทัศน์) 1/2562
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอร์ฟแวร์ 2/61
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(ปวส ดนตรี)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ครูสุทัศน์)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์(ครูสุทัศน์)
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (61)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (สมทบ 61)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ครูสุทัศน์)
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 61
ระบบจัดการฐานข้อมูล-สมทบ(ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบฐานข้อมูล (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบปฏิบัติการ หลักสูตรภาคสมทบบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต(ครูสุทัศน์)
โครงการ (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้