รายวิชาทั้งหมด 
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิตอล
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอร์ฟแวร์ 2/2562
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (2563/1)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ชชส. ดนตรี)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ครูสุทัศน์)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์(ครูสุทัศน์)
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (61)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (สมทบ 61)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ครูสุทัศน์)
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 61
ระบบจัดการฐานข้อมูล-สมทบ(ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบฐานข้อมูล (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบปฏิบัติการ หลักสูตรภาคสมทบบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต(ครูสุทัศน์)
โครงการ (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้