หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล คธส.1(2/2566)
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล คธส.2/1 (2/2566)
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล คธส.2/2(2/2566)
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ คธส 1-2 (2-2566)
30204-8503 โครงงาน 2 คธส 2/1 (2/2566)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
30204-2004 หลักการคิดออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล คธส.2/1 (1/2566)
30204-2004 หลักการคิดออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล คธส. 2/2 (สายต่าง,ไทใหญ่)
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล ปวส 2 (2/2565)
30204-2004 หลักการคิดออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล คธส1(1/2566)
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ (ชยส.1/1-1/3)
30204-2105 การประมวลผลแบบคลาวด์ ปวส 2 (2/2562)
30200-0002 การขายเบื้องต้น Basic Selling (ปวส 1/2 ไทใหญ่)
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส1/1 2-2565
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ (ปวส. 2)
30204-2202 โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล (ปวส.1/2 ไทใหญ่)
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (ปวส.1/2 ไทใหญ่)
30204-2202 โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล (ปวส.1)
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (ปวส.1)
30204-2004 หลักการคิดออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ (ชยส.2/2 ทวิภาคี)