รายวิชาทั้งหมด 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (สมทบ รุ่น 8)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปวส.สมทบรุ่น 7
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ สมทบ รุ่น 7
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปวส.2 1-2562
โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 1-2562 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการอาชีพ บัญชี/คอมพิวเตอร์
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ระบบบการจัดการฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
โปรแกรมสำนักงานข้ันสูง
หลักการตลาด
โครงการ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการอาชีพ (ชยส.2) สำเนา 1