รายวิชาทั้งหมด 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ชยส.2DVT
องค์การและการจัดการสมัยใหม
โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา (สมทบ)
โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล (สมทบ)
โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ
การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว(ภาคสมทบ)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม (ภาคสมทบ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
หลักการขาย
โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา (ปกติ)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน