รายวิชาทั้งหมด 
โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อ ดิจิตอล
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการ
การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อ ดิจิตอล (สมทบรุ่น10)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ทวิภาคี)ข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล(ปวส.2)
สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล (ปวส.1)
องค์การและการจัดการสมัยใหม่(สมทบรุ่น10)
30204-2105 การประมวลผลแบบคลาวด์(สมทบรุ่น9)