หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ระบบปฏิบัติการ (Summer66)
การประมวลผลแบบคลาวด์(ปวส.1)
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ทวิภาคี) ข้อมูล
โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อ ดิจิตอล (ปวส.1)
ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ปวส.1)
business website development(ปวส.2/2)
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ(ปวส.2/1)
หลักเศรษฐศาสตร์ (สมทบรุ่น11)
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (สมทบรุ่น12)
หลักการเขียนโปรแกรม (สมทบ รุ่น12)ข้อมูล
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ(สมทบรุ่น11)
หลักการเขียนโปรแกรม (สมทบ รุ่น11)ข้อมูล
โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อ ดิจิตอล (สมทบรุ่น12)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล ปวส.2
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช่างกล1/1
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ(ปวส.1)
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ (สมทบรุ่น11)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (สมทบรุ่น 12)
สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล ( สมทบรุ่น 12 )