รายวิชาทั้งหมด 
โครงการ (ครูกุ้ง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ( คอม.ปวส.2 )
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ(ปวส.2)1/2561
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ(การจัดการสมทบ รุ่น7 ครูกุ้ง) ข้อมูล
การสื่อสาร
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ระบบการจัดการฐานข้อมูลข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์(คอม.ปวส1 2/61)
การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ (สมทบรุ่น7)
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (ปวส.2)
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (สมทบรุ่น7)