รายวิชาทั้งหมด 
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์(ปกติ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ปกติ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(บุญเหลือ)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อบรมการใช้โปรแกรมPowerPoint และ google site
โครงการ
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ (บุญเหลือ)
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์สารสนเทศฯ
โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ 1/2563
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
งานสำนักงาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน