Courses 
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์(ปกติ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ปกติ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(บุญเหลือ)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อบรมการใช้โปรแกรมPowerPoint และ google site
โครงการ
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ (บุญเหลือ)
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์สารสนเทศฯ
โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment key
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ 1/2563
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาThis course requires an enrolment key
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นThis course allows guest users to enter
งานสำนักงาน This course requires an enrolment key