รายวิชาทั้งหมด 
อบรมการใช้โปรแกรมPowerPoint และ google site
โครงการ
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์สารสนเทศฯ
โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
งานสำนักงาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน