รายวิชาทั้งหมด 
โครงการ (ครูกุ้ง) ปวช.3 (บุญเหลือ)
การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด (ปวช.2) ข้อมูล
องค์ประกอบศิลป์ (คธ.3 )
องค์ประกอบศิลป์ (คธ.2 )
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ช่างเชื่อม)
อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ (ปวช.3 บุญเหลือ)
องค์ประกอบศิลป์ (คธ.2 ) บุญเหลือ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ช่างอิเล็ค)
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ (บุญเหลือ ปวช.1)
องค์ประกอบศิลป์ (ปวช.3 ) บุญเหลือ
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา(ระยะสั้น)