รายวิชาทั้งหมด 
โครงการ (ครูกุ้ง) ปวช.3 (บุญเหลือ)
องค์ประกอบศิลป์ (คธ.3)
อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ (ปวช.3)
องค์ประกอบศิลป์ (คธ.3 บุญเหลือ)
อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ (ปวช.3 บุญเหลือ)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ช่างเชื่อม)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ชอ.)
การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด (ปวช.2) ข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ชย.DVT)
การสร้างเวปไซต์(คอม.ปวช3 2/62)
การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด (ปวช.2) บุญเหลือข้อมูล