รายวิชาทั้งหมด 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (บุญเหลือ)ข้อมูล
การสร้างเวปไซต์(ปวช.3 บุญเหลือ)
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ (ปวช.1)
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (ปวช.3)
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (บุญเหลือ)
องค์ประกอบศิลป์ (ปวช.2 )
โครงการ (ครูกุ้ง) ปวช.3 (บุญเหลือ)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ช่างยนต์ 2/1)
การสร้างเวปไซต์ (คอม.ปวช3)
โปรแกรมกราฟิก (ปวช.1)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ปวช.2)