รายวิชาทั้งหมด 
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (บุญเหลือ)
โปรแกรมตารางงาน (บุญเหลือวิทยานุสรณ์)
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา)
โปรแกรมตารางงาน (วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา)
โปรแกรมประมวลผลคำ (โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์)
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปวช.2 (62)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ summer
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม summer
โครงการ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
โปรแกรมประมวลผลคำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ระบบฐานข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
โปรแกรมประมวลผลคำ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
งานสำนักงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
โปรแกรมตารางคำนวณ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ