รายวิชาทั้งหมด 
โครงการ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
โปรแกรมประมวลผลคำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ระบบฐานข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
โปรแกรมประมวลผลคำ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
งานสำนักงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
โปรแกรมตารางคำนวณ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ