รายวิชาทั้งหมด 
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 62/2 คอม วชนม.
20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 62/1 (ปวช 2)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 62/1 (บุญเหลือ)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 62/1 (ปวช1)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 62/1 (บุญเหลือ)
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 61/2 บุญเหลือ
โครงการ (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(2204-2003)
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2204-2002)/2560
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(2204-2104)
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
การสร้างเว็ปไซต์ (2204-2009)
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์(ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 62/1(ชช.1/1)