รายวิชาทั้งหมด 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2562/2 (ชย 2/3 2/4)
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 62/2 คอม วชนม.
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 62/2 บุญเหลือ
20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(2204-2003) 2/2562
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 62/1 (ปวช 2)
โครงการ (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2204-2002)/2560
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(2204-2104)
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
การสร้างเว็ปไซต์ (2204-2009)
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์(ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 62/1(ชช.1/1)