รายวิชาทั้งหมด 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 61/2 (ชย 2/1)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 61/2 (ชฟ3)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 61/2 (ชฟ5)
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 61/2 บุญเหลือ
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 61/2 คอม วชนม.
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (บุญเหลือ)
โครงการ (ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(2204-2003)
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2204-2002)/2560
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(2204-2104)
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
การสร้างเว็ปไซต์ (2204-2009)
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์(ครูสุทัศน์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้