รายวิชาทั้งหมด 
20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 (2/2563)
20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(20204-2005) 2/2563
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2/2563 คอมธุรกิจ
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 63/1 (บุญเหลือ)
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 63/1 (คอมพิวเตอร์ วชนม)
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 63/1 (วชนม.)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2563/1 (บุญเหลือ)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2563/1 (ชอ 2/1,2/2)
2200-1008 กฎหมายพาณิชย์