หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คธ.2 (2/2566)
20001-2001 คอมฯ เพื่องานอาชีพ 2/2566 (ดต,อภ,ชย2/3)
20001-2001 คอมฯ เพื่องานอาชีพ 2/2566 (ชย2/1)
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2566 (คธ.1)
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (เรียนซ้ำ 1-2566)
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ปวช.1(2/2565)
20001-2001 คอมฯ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2/65 (ชย 2/3,ดต1)
20001-2001 คอมฯ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2/65 (ชฟ 2/7 ทวิภาคี)
20001-2001 คอมฯ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2/65 (ชฟ 3/4)
20001-2001 คอมฯ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2/65 (ชย 2/2)
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2/64 (คธ1)
20204-8501 โครงงาน (คธ 3/1)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
20001-2001 คอมฯ เพื่องานอาชีพ 64/1 (ชช. 1/1,1/2)
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ปวช.2
20001-2001 คอมฯ เพื่องานอาชีพ 64/1 (ชอ. 2/1, ชอ.2/2)
20001-2001 คอมฯ เพื่องานอาชีพ 64/1 (ชอ. 2/3, ชอ.2/4)
20001-2001 คอมฯเพื่องานอาชีพ 64/2 (คธ 1/1)
20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 64/1 (บุญเหลือ)
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2/2564 (เรียนซ้ำ)