• วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รหัสวิชา 3204 - 2007
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  จำนวน 3 หน่วยกิต
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
  1. มีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญคอมพิวเตอร์
  2. รู้หลักการ ของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  3. มีทักษะการออกแบบโปรแกรม
  4. จิตพิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

  มาตรฐานรายวิชา
  1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  2. อธิบาย หน้าที่ และหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ได้

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปแกรมรูปแบบต่างๆ และรู้วิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้