ประเภทย่อย
ครูสุทัศน์ สังข์สนิท
ครูกุ้ง หงษ์ขุนทด
ครูไข่มุกข์ ประสานจิตต์
ครูศรารัตน์ วรรณแจ่ม
ครูปัญจพร จันทร์เชย
ครูณิชกานต์ ไคลพิมาย
/ครูแผนกวิชาอื่น ๆ