แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567
  • ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)
  • ระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปกติ/สมทบ)
...สมัครได้ที่วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....
  • ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
  • ระดับ ปวส. รับนักศึกษาที่จบชั้น ปวช. ทุกสาขา หรือที่จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เรียน ฉบับจริง
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน บิดา มารดา(หรือผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือสำเนาระเบียนการเรียน
5.หนังสือรับรองการทำงาน (เฉพาะนักศึกษาสมทบเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายประกอบการสมัครเรียน (โดยประมาณ)
1.ระดับ ปวช. 1,700 (ยังไม่รวมค่าอื่น ๆ )
2.ระดับ ปวส. 2,250 บาท (ยังไม่รวมค่าหน่วยกิจ)

รายละเอียด ปวส (สมทบ) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1. เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่จบ ปวช ทุกสาขา หรือ ม.6 ที่ทำงานแล้วเท่านั้น
2. เรียนหลักสูตรเดียวกันกับ ปวส.ภาคปกติ
3. อัตราค่าเล่าเรียน หน่วยกิตละ 200 บาท หรือประมาณภาคเรียนละ 4000-6000 บาท
4. ใช้เวลาเรียน เท่ากับ ปวส.ภาคปกติ แต่เข้าชั้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ นอกนั้นศึกษาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่แผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดไว้ให้

ติดต่อสอบถาม...โทร 089-717-6958 (ครูสุทัศน์ สังข์สนิท)
E-mail : sungsanit@gmail.com