แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2565
  • ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปกติ/สมทบ)
สมัครได้ที่วิทยลัยเทคนิคนครโคราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

> ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าจากทุกสถาบัน
> ระดับ ปวส. รับนักศึกษาที่จบชั้น ปวช. ทุกสาขา หรือที่จบชั้น ม.6 (เทียบเท่า) ทุกสถาบัน

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เรียน ฉบับจริง
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน บิดา มารดา(หรือผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือสำเนาระเบียนการเรียน
5.หนังสือรับรองการทำงาน (เฉพาะนักศึกษาสมทบเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายประกอบการสมัครเรียน (โดยประมาณ)
1.ระดับ ปวช. 1,600 (ยังไม่รวมค่าอื่น ๆ )
2.ระดับ ปวส. 2,150 บาท (ยังไม่รวมค่าหน่วยกิจ)

รายละเอียด ปวส (สมทบ) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1. เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่จบ ปวช ทุกสาขา หรือ ม.6 ที่ทำงานแล้วเท่านั้น
2. เรียนหลักสูตรเดียวกันกับ ปวส.ภาคปกติ
3. อัตราค่าเล่าเรียน หน่วยกิตละ 200 บาท หรือประมาณภาคเรียนละ 4000-6000 บาท
4. ใช้เวลาเรียน เท่ากับ ปวส.ภาคปกติ แต่เข้าชั้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ นอกนั้นศึกษาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่แผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดไว้ให้

ติดต่อสอบถาม...โทร 089-717-6958 (ครูสุทัศน์ สังข์สนิท)
E-mail : sungsanit@gmail.com