!!! ลงชื่อสำรองที่นั่งการเข้าเรียน...คลิกที่นี่ !!!
(แต่ต้องมาสมัครจริงที่วิทยาลัยด้วย)

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เรียน ฉบับจริง
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน บิดา มารดา(หรือผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือสำเนาระเบียนการเรียน
5.หนังสือรับรองการทำงาน (เฉพาะนักศึกษาสมทบเท่านั้น) โหลดหนังสือรับรองการทำงานที่นี่
(ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงนามรับรอง สามารถให้ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับรองแทนได้)
ค่าใช้จ่ายประกอบการสมัครเรียน
1.ระดับ ปวช. 1,350
2.ระดับ ปวส. 1,900

รายละเอียด ปวส (สมทบ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่จบ ปวช หรือ ม.6 ที่ทำงานแล้วเท่านั้น
2. เรียนหลักสูตรเดียวกันกับ ปวส.ภาคปกติ
3. อัตราค่าเล่าเรียน หน่วยกิตละ 200 บาท หรือประมาณภาคเรียนละ 4000-6000 บาท
4. ใช้เวลาเรียน เท่ากับ ปวส.ภาคปกติ แต่เข้าชั้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ นอกนั้นศึกษาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่แผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดไว้ให้

ติดต่อสอบถาม...โทร 089-717-6958 (ครูสุทัศน์ สังข์สนิท)
E-mail : sungsanit@gmail.com
กลับหน้าหลัก